top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Bevezető

 

A KidsCastle Oktatási Kft., mint adatkezelő jelen tájékoztatóba foglalt információk útján kíván megfelelő és átlátható tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a weboldal felhasználói és a társaság ügyfelei részére. Irányadó jogszabályok: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). Amennyiben Ön a weboldalt használja, azzal megerősíti, hogy elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Tájékoztatót. Az Adatkezelő egyéb célú és tárgyú adatkezeléseivel kapcsolatban a jelen Tájékoztatótól elkülönülő dokumentumokban talál felvilágosítást. Kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz bizalommal!

 

 

2. Adatkezelő

 

Cégnév: KidsCastle Oktatási Kft.

Cím: 1028 Budapest, Templom utca 36. B. ép. fszt. 1.

Adószám: 27405264-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-388749

Képviseli: Kavalecz Bernadett ügyvezető

Telefonszám: +36 70 740 9089

E-mail: bernadett.kavalecz@kidscastle.hu

 

3. Definíciók

 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

4. Adatkezelési irányelvek

 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)

 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)

 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)

 

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

 

 

5. Információk

 

Előzetesen felhívjuk figyelmét, hogy az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk a) pont)

 

5.1. Külső weboldalra mutató linkek

A weboldal tartalmazhat külső honlapokra mutató linkeket is. Amennyiben oldalainkon harmadik (külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, Önnek adott esetben el kell fogadnia ezen harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

5.2. Cookie eszközök, nyomon követés

Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük a weboldalt az Ön számára és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket (cookie) alkalmazunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az Ön eszközén tárolódnak. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), míg más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatások alkalmával (állandó sütik). A weboldal első alkalommal való megnyitásakor Ön tájékoztatást kap a sütik elhelyezéséről és eldöntheti azt, hogy elfogadja-e azok saját eszközén való alkalmazását. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, a weboldal használhatósága korlátozott lehet.

 

5.3. Beépülő közösségi modulok (social plugins)

A weboldalon alkalmazhatjuk más közösségi felületek szolgáltatásait is. A beépülő modulok használata során az Ön internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetes böngészője hozzáférést nyert oldalunkhoz. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión, vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva az Adatkezelő nem tudja befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi oldal adatvédelmi tájékoztatóiban. Ha nem kívánja, hogy a közösségi szolgáltató a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja.

 

5.4. Közösségi oldalak

Az Adatkezelő közösségi rajongói oldalakat működtethet a könnyebb elérhetőség céljából, mely oldalakon keresztül a felhasználók interakcióba kerülhetnek az Adatkezelővel. Közösségi oldalainkat, hírfolyamunkat akár regisztráció nélkül is megtekinthetik. A közösségi oldalak látogatása során és az ott végzett tevékenységek kapcsán a regisztrált felhasználók, követők, rajongók személyes adatainak kezelésére kerülhet sor. Az Adatkezelő ezeket az adatokat vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy feldolgozott formában a közösségi platform szolgáltatója bocsátja rendelkezésre. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetekben az Ön hozzájárulása, a kezelt adatok köre pedig megegyezik az Ön által nyilvánossá tett közösségi adatok körével. Az ilyen célból folytatott adatkezelések időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed. Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs következménye. Az Adatkezelő közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készítenek adatbázist, azokat a megadott céltól eltérően nem használják fel. Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az adatkezelő szervek és a Facebook Ireland Limited között.

 

5.5. Hírlevelek

 

A feliratkozáson alapuló hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, ajánlatairól. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek körébe tartoznak azon természetes személyek, akik az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről, szolgáltatásairól stb. rendszeresen értesülni kívánnak, ezért személyes adataik megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkoznak. A kezelt adatok köre és célja: beazonosítható e-mail cím (hírlevél kiküldése); tájékoztató tudomásul vételének időpontja (bizonyítás). Az Adatkezelő, illetve annak megjelölt adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő eredménytelenül lejár. Az adatkezelés elsősorban elektronikusan zajlik, de a fel- és leiratkozás lehetősége papír alapon is elérhető az érintettek részére. Az adatok forrása a feliratkozó érintett.

 

5.6. Kapcsolat

 

A felhasználónak lehetősége van közvetlenül megkeresést, üzenetet küldeni kapcsolatlétesítés céljából. Az üzenet küldéséhez a nevén és az e-mail címén felül egyéb személyes adat megadása nem kötelező, amennyiben azonban a felhasználó az üzenet szövegében ilyen adatot is rögzít, úgy azokat a megkereséssel összefüggő adatkezelés során kezeljük. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által küldött üzenetben csak olyan információkat osszon meg, amelynek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A megkeresés megválaszolását követően a hatékony kommunikáció és ügyféltörténet ismerete érdekében az adatokat 5 (öt) évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. adatszolgáltatás önkéntes, de elmaradásának, vagy az adatok hiányos megadásának következménye az Adatkezelő érdemi válaszának elmaradása. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tartson az érintettel, valamint, hogy ügyfélszolgálatához közvetlen hozzáférést biztosítson. Az adatok forrása a kapcsolatot kezdeményező felhasználó érintett.

 

5.7. Szakmai tevékenység dokumentálása

Az Adatkezelő a tevékenységi körébe tartozó, megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken kép,- és hangfelvételt készít. A felvételek elkészítése során az Adatkezelő törekszik arra, hogy a felvételeken lehetőség szerint több személy szerepeljen. Az egyedi ábrázolásmóddal készült felvételek esetén érintetti kifejezett hozzájárulás birtokában a felvételt az Adatkezelő marketing, oktatási és tájékoztató anyagaiban, hirdetményein, kiadványokon, on- és offline kommunikációban egyaránt, híradásokban, valamint a honlapján és hivatalos közösségi oldalán teszi/teheti közzé, az ott meghatározott adatvédelmi irányelveknek megfelelően. A kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői kizárólag az Adatkezelő tevékenységének bemutatása céljából, a felhasználási feltételeknek megfelelően vehetik át. Nem szükséges az érintett hozzájárulása, ha a felvétel nyilvános közéleti szereplés során készült felvételnek, vagy tömegfelvételnek minősül.

 

5.8. Regisztráció, időpontfoglalás, jelentkezés programokra

A felhasználók előzetesen regisztrálhatnak a weboldalon annak érdekében, hogy az Adatkezelő egyes szolgáltatásai könnyebben elérhetővé váljanak a felhasználói profilokon keresztül. A regisztrációval Önnek saját profiloldalt biztosítunk a honlapon, amelyen keresztül több, regisztráció és bejelentkezés nélkül el nem érhető funkcióhoz fér hozzá. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a regisztráció céljából és azzal összefüggésben, illetve regisztrációt követően végzett honlaptevékenységgel összefüggésben kezeljük, amelyhez Ön a regisztrációval a kifejezett hozzájárulását adta. Amennyiben nem kívánja megadni adatait a regisztrációnál, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött honlapfelületek használatát nem áll módunkban biztosítani Önnek. Adatkezelés célja: felhasználó regisztrálása, felhasználó bejelentkezésének azonosítása, felhasználói profiloldal létrehozása, regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött honlapfunkciók biztosítása. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) - érintetti hozzájárulás. Kezelt adatok: felhasználó e-mail címe, felhasználó jelszava, regisztráció kelte. Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig (regisztráció törléséig).

 

A felhasználók regisztrációval vagy anélkül jelentkezhetnek be az Adatkezelő meghirdetett programjaira. A felhasználó bejelentkezésének feldolgozása és elbírálása érdekében az Ön személyes adatait kezeljük. Az így tudomásunkra jutott személyes adatait az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük a szolgáltatás teljesítése, a programon való részvétel biztosítása céljából. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) - érintetti hozzájárulás. Kezelt adatok köre: foglalás részletei, név, e-mail cím, gyermek neve és életkora, számlázási cím, egyéb önkéntesen megadott adatok. Amennyiben nem kívánja megadni adatait a regisztrációnál, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a jelentkezéshez kötött programokon nem áll módunkban helyet biztosítani Önnek. Amennyiben Ön jelentkezőként mások személyes adatait rögzíti, az adatok átadásával Ön jogi felelősségének teljes tudatában kijelenti és vállalja, hogy a részünkre átadott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően Ön valós és pontos tartalommal, valós célból, jogszerűen és valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit betartva, az adatvédelmi alapelveket mindenkor érvényre juttatva kezeli, az adatok részünkre való átadására, továbbítására és az adatok általunk megvalósított, jelen tájékoztatás szerinti kezelésére a szükséges és elégséges jogi felhatalmazással rendelkezik.

 

5.9. Szakmai tevékenységgel járó adatkezelések

Az Adatkezelő szakmai tevékenységének keretében az ügyfeleket és hozzátartozóikat érintően szükségszerűen adatkezelést végez az alábbiak szerint. Kezelt adatok köre: résztvevő gyermek neve és születési adatai, szülő/gondviselő neve, kapcsolattartói e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, ügyfélazonosító, szerződésszám, képzési adatok. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az így tudomásunkra jutott személyes adatait az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük a szolgáltatás teljesítése, a programon való részvétel biztosítása és a magas színvonalú, teljeskörű ügyfélkiszolgálás céljából.

 

5.10. Számlázás

Az Adatkezelő a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről, azaz igénybe vett szolgáltatásokról számlát, esetenként díjbekérőt állít ki. Adatkezelés célja: számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség

teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint. Kezelt adatok köre: azonosítószám, adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, regisztrációs azonosító, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, megrendelés forrása, kapcsolattartó neve, beosztása és kapcsolattartási adatai (telefon, e-mail-cím). A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép). A számviteli bizonylatok adatai az Adatkezelő üzleti adatbázisaiba kerülnek. Adatkezelés tartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

 

6. Adattovábbítás

 

A személyes adatokat a szerződött adatfeldolgozókon kívül kizárólag az Adatkezelő azon alkalmazottai jogosultak megismerni, akiknek feladatkörük ellátásához ez feltétlenül szükséges. A szerződött adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez direkt nem továbbítja, azonban igénybe vehet olyan szolgáltatásokat, melyeket harmadik országbeli szervereken üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e kötelező adatszolgáltatásokra vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében csak azokat a személyes adatokat bocsátja rendelkezésre, amelyek a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatok feldolgozásához igénybe vett állandó, külső szolgáltatók:

 

Adatfeldolgozó                                            Web                                                           Tevékenység

 

KBOSS.hu Kft.                                          www.szamlazz.hu                                 számlakezelés

 

Seesaw Learning, Inc.                        www.web.seesaw.me                          oktatást támogató szoftver

 

Vörös Ildikó Veronika                                                                                                   könyvelés

Wix.com Ltd                                             wix.com                                                      webtárhely-szolgáltató

Google LLC                                     https://policies.google.com/privacy       webanalitika, felhőszolgáltatás

 

E-Sign (UK) ltd                                 www.e-sign.co.uk                                          digitális szerződéskezelés

 

Wix.com, Inc                                    www.wix.com                                                   web management rendszer

 

7. Adatbiztonság, automatizált döntéshozatal

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

8. Érintetti jogok és joggyakorlás

 

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

 

8.1. Tájékoztatás és hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos Adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

8.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.7. Automatizált döntéshozatal elleni fellépés joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

  • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 

  • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 

  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8.8. Panasztétel és bírósági jogorvoslat

 

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságánál vagy ahhoz, hogy közvetlenül az illetékes törvényszék előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Mindazonáltal a panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel.

 

 

9. Záró rendelkezések


Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért, naprakészségéért kizárólag a felhasználó felel. Amennyiben az érintett nem saját, hanem harmadik személy személyes adatait adja meg, úgy köteles erre megfelelő jogalappal rendelkezni. Az Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint egyoldalúan módosítsa. A Tájékoztató módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk annak megerősítését.

 

Hatályos: 2022. október 3. napjától

bottom of page